CONTACT

Telefono: + 81 090 8862 2808441-2302
愛知県北設楽郡設楽町清崎字町浦22番地


441-2302 Aichi-ken, Kitashitara-gun.
Shitara-cho, Kiyosaki, Machiura 22
Japan